Vot per correu. Eleccions europees

Les eleccions al Parlament Europeu se celebren el 9 de juny del 2024. Els electors podran exercir el seu dret al vot al col·legi electoral o sol·licitar el vot per correu fins al 30 de maig.

El 9 de juny es podran escollir els 61 eurodiputats que ens representaran en l’elaboració de noves normes comunitàries i influiran en l’elecció de la Comissió Europea.

Com es pot sol·licitar el vot per correu?
El vot per correspondència se sol·licita a qualsevol oficina de Correus (amb el DNI, passaport o permís de conduir originals) o per via telemàtica a la web de Correus.

https://epostal.correos.es/OV2PREENVWEB/jsp/mioficinavirtual/procelect/homeProcElect.faces?_rap=mov_procesosElectoralesHandler.mostrarVista&cod_proceso=54#!

Es pot sol·licitar des de la convocatòria de les eleccions i fins al desè dia anterior a la votació, és a dir, fins al 30 de maig.

En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi personar-se a loficina de Correus, una altra persona autoritzada pot actuar en nom de lelector o electora. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar amb els documents següents:

Certificació mèdica oficial (i gratuïta) que acrediti la malaltia o incapacitat.
Document notarial o consular pel qual s’autoritza una persona a actuar en nom de l’elector o electora. Una mateixa persona no pot representar més d’un elector.

Un cop realitzada la sol·licitud, com es vota?
Després de fer la sol·licitud, l’elector o electora rebrà per correu certificat al domicili que hagi indicat la documentació necessària per votar. Aquesta documentació inclou els elements següents:

-Un sobre amb una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions
-Un sobre de votació, juntament amb el certificat d’inscripció al cens
-Un sobre amb la direcció de la mesa electoral on li correspondria votar
Per votar, cal introduir la papereta de vot triada al sobre de votació i tancar-la. El sobre de votació i el certificat s’han de ficar en el sobre dirigit a la mesa electoral per enviar-lo per correu certificat abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions; és a dir, no més tard del 5 de juny. L´enviament d’aquest correu és gratuït.