Subvencions de la Diputació de Girona atorgades a favor de l’Ajuntament de les Preses a 4 d’agost de 2022

Mitjançant la convocatòria indicada, la Diputació de Girona ha resolt l’atorgament de les següents subvencions pel 2022 (a 4 d’agost de 2022):

Actuació

Convocatòria

Import

Avantprojecte i memòria per a la construcció de dos camins

Subvenció per actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis

2.696,25 €

Actuacions en camins

Fons de cooperació econòmica i cultural – Camins

800,00 €

Projecte de reforma i millora del carrer Murrià

Fons de cooperació econòmica i cultural – Inversions

52.847,05 €

 

Despeses culturals

Fons de cooperació econòmica i cultural – Cultural

9.325,95 €

 

Noves tecnologies

Fons de cooperació econòmica i cultural – Noves tecnologies

1.277,83 €

 

Cursets de natació

Subvenció foment de l’activitat esportiva (A1)

2.054.00 €

 

XVIa Edició del torneig de futbol base, Memorial Enric Rodà ‘Licu’

Subvenció foment de l’activitat esportiva (A2)

1.560,00  €

Substitució dels llums al camp de futbol de les Preses

Subvenció foment de l’activitat esportiva (A3)

4791,67 €

 

Projecte del Pla estratègic Educació 360

Subvenció foment de programes i projectes educatius, 2022

2.541.00 €

Les Preses per la promoció de la salut i la qualitat de vida dels seus ciutadans

Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments (Pm07)

6.835,20

 

Pressupostos participatius a les Preses pel 2022

Subvenció polítiques de foment de la participació ciutadana, 2022

3.870,00 €

 

Fira del llibre Local i Conscient de les Preses

Subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any
2022

1.875,00 €

Subministrament i distribució de potassa

Subvenció per a actuacions municipals per nevades 2022

1.040,36 €

Cobert del magatzem de la brigada municipal

Subvenció fons econòmic de caràcter extraordinari 2022

25.997,14 €

Programes Pt01,Pt02, Pt03, Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09

Subvenció Catàleg de serveis 2022

10.129,82 €

Insectes, Mosquit tigre, Vespa asiàtica, Rosegadors, Estornells i Altres aus

Subvenció per la lluita i control de plagues urbanes (Pt10)

9.667,55 €

Socorrisme a les piscines municipals

Finançament del servei de socorrisme 2022 (Pt15)

3.309,16 €

Servei de comptabilitat energètica i gestió de subministraments energètics pels anys 22 i 23

Del Pla a l’Acció 2022-2023 (Línia 1)

1.584,00 €

Substitució de lluminàries a cr. Murrià, Ctra. de Santa Coloma i Ctra. Vella

Del Pla a l’Acció 2022-2023 (Línia 3)

13.485,51 €

Programa Garrotxadomus

Del Pla a l’Acció 2022-2023 (Línia 7)

967,50 €