Ple extraordinari

Aquest dimecres 12 de juliol se celebrarà un PLE extraordinari.  La sessió s’iniciarà a les 19.00 h a la sala de plens de l’Ajuntament de les Preses. 

Ordre del dia:

1.– Periodicitat de les sessions del Ple

2.– Constitució de la Comissió informativa de l’acció de govern

3.– Constitució de la Comissió de coordinació de govern

4.– Constitució de la Comissió Especial de Comptes

5.– Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple

6.– Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la Corporació, i assignació de dotació econòmica als grups polítics municipals

7.– Designació dels membres de coordinació tècnica i política previst al reglament de pressupostos participatius de les Preses

8.– Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local

9.– Dació de compte de Decrets d’Alcaldia en matèria d’organització municipal: Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local; Constitució de la Junta de Govern Local; Nomenament de tinents d’alcalde; Delegacions de l’Alcalde als regidors/es; Delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern Local

10.– Dació de compte de la constitució dels grups polítics municipals

11.– Dació de compte de la designació de clauers dels comptes bancaris

12.– Renovació del Consell d’Administració d’Empris, SL