Les Preses s’adhereix al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona

La Generalitat de Catalunya, a l’empara de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, va promoure l’any 2006 la constitució del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona,Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG) per la coordinació del sistema de transport públic de viatgers a les comarques gironines i pel disseny i implementació d’una política de tarifes dels serveis de transport públic adherits. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha manifestat la voluntat de formar part del Consorci ATMG i el Consell d’Administració d’aquest Consorci acorda en la sessió de 17 de juny de 2022, encarregar als seus serveis tècnics la realització dels estudis i treballs necessaris per presentar la proposta d’ampliació del seu territori, incorporant tots els municipis de la Garrotxa. Aquesta adhesió ens permetrà formar part del projecte d’integració del territori de la Garrotxa al sistema tarifari integrat de l’Àrea de Girona, això ens beneficia el preu del bitllet. Està previst que això es posi en marxa a finals d’aquest trimestre principis del vinent.