Registre Civil de les Preses

El Registre Civil de les Preses és una funció administrativa que depèn del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i, a la vegada, del Ministerio de Justícia i que té la seva seu a l’edifici de l’Ajuntament. Té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l’estat civil de les persones naturals, així com altres funcions que les lleis li encomanin.

Proporciona certificats i documents que acrediten i donen fe d’actes relacionats amb els Naixements, els Casaments i les Defuncions que s’hagin produït al municipi. Aquests documents es poden sol·licitar presencialment o bé per correu electrònic (registrecivil@lespreses.cat). Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades del DNI. Si la tramitació la fa un representant cal que acrediti la representació mitjançant una autorització signada juntament amb el DNI del sol·licitant i el representant.

El Registre Civil també gestiona els expedients de casament civil dels habitants empadronats a les Preses.

Cal tenir en compte que totes les gestions s’han de fer amb uns dies d’antelació. No cal demanar cita prèvia.

És un servei a la ciutadania i està exempt de cost.