Habitatges de protecció oficial titularitat de la Generalitat

Per fer la inscripció al Registre del Sol·licitant us heu de dirigir a:

EMPADRONATS A LES PRESES i RESTA DE MUNICIPIS DE LA GARROTXA

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Avinguda Onze de Setembre, 22
17800 – Olot
Tel.: 972 27 49 99
(Cal sol·licitar hora prèvia)

EMPADRONATS A OLOT

OFICINA D’HABITATGE D’OLOT
Passeig Bisbe Guillamet,núm.10
17800 – Olot
Tel. 972279100
Horari:
Dilluns a dijous 09:00 a 14:00 h i 16:00 a 19:00 h
Divendres 08:00 a 15:00 h


Documentació que cal portar per fer la inscripció: ORIGINALS I CÒPIES:

  • VOLANT D’EMPADRONAMENT
  • FOTOCÒPIA DNI / NIE
  • FOTOCÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA
  • FOTOCÒPIA ÚLTIMA RENDA

Si no es fa la declaració de la renda:
o Informe de vida laboral (Seguretat Social)
o Certificat d’ingressos i retencions IRPF (Empreses)

En cas de ser pensionista:
Certificat de la pensió percebuda durant l’any

En cas de ser autònom:
Certificat respecte la base de cotització de la Seguretat Social

En cas de estar a l’atur:
Certificat emès per l’oficina de treball (OTG)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica
que calgui acreditar: Per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han
d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.