Exàmen ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)

L’Ajuntament de les Preses ofereix la possibilitat d’examinar-se en l’acreditació dels diversos nivells de l’ACTIC tots els divendres a les 12h del migdia (una plaça).

Reserva del centre, la data i l’hora per efectuar la prova d’avaluació 

Nota prèvia: Es pot consultar la informació sobre els centres col·laboradors (situació i horaris d’avaluació) mitjançant el portal ACTIC, clicant l’opció Cercador de centres col·laboradors del menú Serveis ACTIC.

Un cop complerts els tràmits anteriors, la persona aspirant pot reservar el centre col·laborador, la data i l’hora per fer la prova.

La reserva s’ha de fer amb una antelació mínima de 7 dies naturals. Aquesta antelació és de 15 dies naturals si cal adaptar la prova.

En el cas dels nivells 1 i 2 , el termini màxim per fer la prova és de 3 mesos, comptats a partir de l’endemà de la data en què s’ha registrat el pagament o de la data en què s’ha notificat l’exempció de la taxa.

La persona aspirant pot canviar la reserva de lloc, data i hora amb una antelació mínima de 8 dies naturals. En cas d’adaptació de la prova, l’antelació mínima és de 16 dies naturals.

En el cas del nivell 3, cal tenir en compte que l’aspirant té dret a examinar-se de fins a cinc competències, encara que només en necessiti dues per obtenir l’acreditació. Per aquesta raó, la prova s’estructura inicialment en dues sessions, tal com s’explica en l’apartat La prova d’avaluació

  • La persona aspirant ha de fer la reserva per a la primera sessió en les mateixes condicions que en el cas de la prova del nivell 1 o 2; però, a més, ha d’especificar-hi de quines competències es vol examinar. N’ha de triar dues o tres, si no en té cap d’aprovada arran d’una prova anterior; en aquest últim cas només cal que en triï una.
  • Un cop feta la primera sessió de la prova, s’obre un nou termini de tres mesos per fer la segona sessió, per a la qual cosa l’aspirant haurà de fer el mateix tràmit que per fer la primera. Aquesta reserva només es pot fer per a competències que no s’hagin avaluat en la primera sessió.
  • Per tant, les dues reserves són consecutives; no poden coexistir.
  • Si l’aspirant ha suspès alguna o algunes competències en la primera sessió i no li interessa fer la prova de les restants, pot renunciar a fer la segona sessió, tal com s’explica a continuació. D’aquesta manera pot fer una nova sol·licitud sense haver d’esperar que s’acabi el segon termini de tres mesos.

Podeu trobar tota la informació a la web de l’actic.