La junta de govern local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.

 

COMPOSICIÓ

  • Sr. Pere Vila Frigola: alcalde. Regidor de Salut, Benestar Social, Atenció Ciutadana i Relacions Institucionals (PDeCat).
  • Sr. Carles Roura Teixidor: 3r Tinent d’alcalde. Regidor d’Esports, Festes, Obres i Mobilitat  (PDeCat).
  • Sr. Lluís Xancó Vilas: Regidor de Cultura, Comerç i Turisme (PDeCat).
  • Sra. Assumpta Crous Ferrer: Regidora d’Ensenyament i Educació en el Lleure (PDeCat).

 

COMPETÈNCIES

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

  1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que el Ple li delegui.
  3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.
  4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

 

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La publicació al web dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Preses compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet.

Consulta online de les actes de JGL

CALENDARI DE SESSIONS

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan el segon i quart dimarts de cada mes a les 19:30h del vespre.