El ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors.

COMPOSICIÓ

 

 • Sr. Pere Vila Frigola: alcalde ( JxCat – Les Preses)
 • Sr. Lluís Guillaumes Picart: regidor ( JxCat – Les Preses)
 • Sra. Mireia Molas i Plana: regidora ( JxCat – Les Preses)
 • Sr. Josep M. Cros i Roca: regidor ( JxCat – Les Preses)
 • Sr. Albert Danés i Casalprim: regidor (JxCat – Les Preses)
 • Sr. Lluís Xancó i Vilas: regidor ( JxCat – Les Preses)
 • Sra. Rosa Maria González i Arnau: regidora (+aprop- LP- AM)
 • Sra. Estel Muntada i Pujiula: regidora (+aprop- LP- AM) 
 • Sr. Gilbert Danés i Gifre: regidor (+aprop- LP- AM) 

 

COMPETÈNCIES

 

El Ple, en conformitat amb el que disposa l’article 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències :

 

El Ple, integrat per tots els Regidors/des, és presidit per l’Alcalde.

Corresponen, en tot cas, al Ple municipal dels Ajuntaments, i a l’Assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les següents atribucions:

 1. a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 2. b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats al fet que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 3. c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol d’aquests instruments.
 4. d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 5. e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 6. f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 7. g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
 8. h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
 9. i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 10. j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 11. k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 12. l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior– tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 14. n) …
 15. o) …
 16. p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
 17. q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l’apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l’apartat 3 dels articles referenciats.

 1. q) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 

ACTES DEL PLE

 

La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s’ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Per aquest motiu, el text de les actes del Ple que conté el portal web de l’Ajuntament de les Preses omet els noms i les dades personals de les persones físiques, amb l’excepció de determinats supòsits (noms dels regidors i regidores, de determinats funcionaris i noms de persones nomenades per a càrrecs representatius).

Les actes originals i completes les custodia el Departament de Secretaria de l’Ajuntament de les Preses i les persones que tinguin la condició de legitimades en cada cas concret hi poden accedir, adreçant-se a l’esmentat departament.

Consulta online de les Actes del Ple

 

CLASSES DE SESSIONS

 

Les sessions del ple són públiques i poden ser de tres classes: ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent.